Coffee Lover

รวบรวมบทความดี ๆ มีสาระ เกี่ยวกับกาแฟ หลากหลาย และเป็นประโยชน์

รับปรึกษาเรื่องเมล็ดกาแฟ การคั่วกาแฟ และการเปิดร้านกาแฟ

#ChicKoffeeRoasters

#MacKoffee 097.198.6699

 

COFFEE To Know

  • PROCESS
    PROCESS การผลิตเมล็ดกาแฟดิบหลังจากการเก็บเกี่ยวหรือการให้ได้มาซึ่งสารกาแฟ เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จ...

COFFEE To Know

  • PROCESS
    PROCESS การผลิตเมล็ดกาแฟดิบหลังจากการเก็บเกี่ยวหรือการให้ได้มาซึ่งสารกาแฟ เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จ...
Visitors: 63,377